X

ברצוננו להתריע בפנייך כי השימוש בדואר אלקטרוני אינו נטול סיכונים, ספקיות דוא"ל חינמיות הנן חשופות ופגיעות לגניבת ואובדן מידע אישי. השימוש במדיה זו נתונה לשיקול דעתך האישית ובאחריותך בלעדית. השימוש בדוא"ל לשליחת מסמכים רפואיים מהווה הסכמה לתנאי השירות ופוטר/ת את מכון מור-מאר מאחריות במקרה של חשיפת מידע רפואי ו/או אחר אודותייך. עם הגעת המסמכים למכון מור-מאר המידע מאוחסן בשרתים של מור מאר. השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של מור מאר, מאובטחים באמצעים המתקדמים בעולם, ומנוטרים בכל עת. מור מאר נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. בהתאם לתקן ISO 27799 לאבטחת מידע רפואי.

אישור ביטול